វីដេអូ

សិក្ខាសាលាទូទាំងប្រទេស ស្តីអំពីប្រធានបទ «ការប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយ នៅក្នុងយុគសម័យបញ្ញាសិប្បនិម្មិត និងសន្តិសុខសាយប័រ»

អានបន្ត

ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការ វង្សី វិស្សុត ចាត់ទុកការលើកកម្ពស់ស្ត្រី និងក្មេងស្រីក្នុងបរិវត្តកម្មឌីជីថល គឺជារឿងចាំបាច់សម្រាប់ជំរុញការអភិវឌ្ឍន៍សង្គម និងសេដ្ឋកិច្ច

អានបន្ត

ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការ វង្សី វិស្សុត ចាត់ទុកការលើកកម្ពស់ស្ត្រី និងក្មេងស្រីក្នុងបរិវត្តកម្មឌីជីថល គឺជារឿងចាំបាច់សម្រាប់ជំរុញការអភិវឌ្ឍន៍សង្គម និងសេដ្ឋកិច្ច

អានបន្ត