អនុក្រឹត្យ

អនុក្រឹត្យលេខ ៤៤អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ គណៈកម្មាធិការសន្តិសុខឌីជីថល

អានបន្ត

អនុក្រឹត្យលេខ២៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ ស្តីពីការកែសម្រួលអនុក្រឹត្យស្តីពី ការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្ត ទៅរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសិក្សាទីផ្សារនិងផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍កម្ពុជា

អានបន្ត

អនុក្រឹត្យលេខ២២អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ ស្ដីពីការកែសម្រួលមាត្រា៤៦ មាត្រា៤៨ មាត្រា៤៩ និងមាត្រា៥៣ នៃអនុក្រឹត្យ ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រសួងមហាផ្ទៃ

អានបន្ត

អនុក្រឹត្យស្តីពីដំឡើងប្រាក់កម្រៃប្រចាំខែជូនមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា

អានបន្ត

អនុក្រឹត្យស្ដីពីការកែប្រែតម្លៃឯកតានៃសន្ទស្សន៍បៀវត្យមូលដ្ឋានរបស់មន្ត្រីរាជការនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

អានបន្ត