អបអរសាទរ ទិវាប្រជាជនពិភពលោក (World Population Day) លើកទី៣៥ ១១ កក្កដា ១៩៨៩ ~ ១១ កក្កដា ២០២៤