មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ទោះបីស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទក្របខណ្ឌណាក៍ដោយ នឹងបម្រើការងាររហូតដល់អាយុ៦០ឆ្នាំទើបដាក់ឱ្យចូលនិវត្តន៍