កម្រងឯកសាររាជកិច្ច

ឯកសារឆ្នាំ ចំណងជើង ប្រភេទឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ
២០២៤

សៀវភៅរាជកិច្ច លេខ ០៣ ត្រីមាសទី១​ ឆ្នាំ២០២៤

សៀវភៅរាជកិច្ច ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤
២០២៤

សៀវភៅរាជកិច្ច លេខ ០២ ត្រីមាសទី១​ ឆ្នាំ២០២៤

សៀវភៅរាជកិច្ច ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤
២០២៤

សៀវភៅរាជកិច្ច លេខ ០១ ត្រីមាសទី១​ ឆ្នាំ២០២៤

សៀវភៅរាជកិច្ច ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤
២០២៣

កម្រងអត្ថបទច្បាប់ ឆ្នាំ ២០២៣

សៀវភៅកម្រងអត្ថបទច្បាប់ ថ្ងៃសុក្រ ទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
២០២៣

សៀវភៅកាលប្បវត្តិ ឆ្នាំ២០២៣

សៀវភៅកាលប្បវត្តិ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
២០១៧

សៀវភៅកាលប្បវត្តិ ឆមាសទី ២ ឆ្នាំ២០១៧

សៀវភៅកាលប្បវត្តិ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
២០១៧

សៀវភៅកាលប្បវត្តិ ឆមាសទី ១ ឆ្នាំ២០១៧

សៀវភៅកាលប្បវត្តិ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
២០១៦

សៀវភៅកាលប្បវត្តិ ឆមាសទី ២ ឆ្នាំ២០១៦

សៀវភៅកាលប្បវត្តិ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
២០១៦

សៀវភៅកាលប្បវត្តិ ឆមាសទី ១ ឆ្នាំ២០១៦

សៀវភៅកាលប្បវត្តិ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
២០១៥

សៀវភៅកាលប្បវត្តិ ឆមាសទី ២ ឆ្នាំ២០១៥

សៀវភៅកាលប្បវត្តិ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
២០១៥

សៀវភៅកាលប្បវត្តិ ឆមាសទី ១ ឆ្នាំ២០១៥

សៀវភៅកាលប្បវត្តិ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
២០១៤

សៀវភៅកាលប្បវត្តិ ឆមាសទី ២ ឆ្នាំ២០១៤

សៀវភៅកាលប្បវត្តិ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
២០១៤

សៀវភៅកាលប្បវត្តិ ឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៤

សៀវភៅកាលប្បវត្តិ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
២០១៣

សៀវភៅកាលប្បវត្តិ ឆមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៣

សៀវភៅកាលប្បវត្តិ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
២០១៣

សៀវភៅកាលប្បវត្តិ ឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៣

សៀវភៅកាលប្បវត្តិ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច លេខ​​ ៩៦ ត្រីមាសទី ៤​ ឆ្នាំ២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច ថ្ងៃអង្គារ ទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច លេខ​​ ៩៥ ត្រីមាសទី ៤​ ឆ្នាំ២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច ថ្ងៃអង្គារ ទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
២០១២

សៀវភៅកាលប្បវត្តិ ឆមាសទី២ ឆ្នាំ២០១២

សៀវភៅកាលប្បវត្តិ ថ្ងៃសុក្រ ទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
២០១២

សៀវភៅកាលប្បវត្តិ ឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១២

សៀវភៅកាលប្បវត្តិ ថ្ងៃសុក្រ ទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
២០១១

សៀវភៅកាលប្បវត្តិ ឆ្នាំ២០១១

សៀវភៅកាលប្បវត្តិ ថ្ងៃសុក្រ ទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
២០០៥

សៀវភៅកាលប្បវត្តិ ឆ្នាំ២០០៥

សៀវភៅកាលប្បវត្តិ ថ្ងៃសុក្រ ទី៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
២០១០

សៀវភៅកាលប្បវត្តិ ឆមាសទី២ ឆ្នាំ២០១០

សៀវភៅកាលប្បវត្តិ ថ្ងៃសុក្រ ទី៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
២០១០

សៀវភៅកាលប្បវត្តិ ឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១០

សៀវភៅកាលប្បវត្តិ ថ្ងៃសុក្រ ទី៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
២០០៩

សៀវភៅកាលប្បវត្តិ ឆមាសទី២ ឆ្នាំ២០០៩

សៀវភៅកាលប្បវត្តិ ថ្ងៃសុក្រ ទី៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
២០០៩

សៀវភៅកាលប្បវត្តិ ឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០០៩

សៀវភៅកាលប្បវត្តិ ថ្ងៃសុក្រ ទី៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
២០០៨

សៀវភៅកាលប្បវត្តិ ឆ្នាំ២០០៨

សៀវភៅកាលប្បវត្តិ ថ្ងៃសុក្រ ទី៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
២០០៧

សៀវភៅកាលប្បវត្តិ ឆ្នាំ២០០៧

សៀវភៅកាលប្បវត្តិ ថ្ងៃសុក្រ ទី៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
២០០៦

សៀវភៅកាលប្បវត្តិ ឆមាសទី ២ ឆ្នាំ២០០៦

សៀវភៅកាលប្បវត្តិ ថ្ងៃសុក្រ ទី៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
២០០៦

សៀវភៅកាលប្បវត្តិ ឆមាសទី ១ ឆ្នាំ២០០៦

សៀវភៅកាលប្បវត្តិ ថ្ងៃសុក្រ ទី៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច លេខ​​ ៩៤ ត្រីមាសទី ៤​ ឆ្នាំ២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច ថ្ងៃអង្គារ ទី៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច លេខ​​ ៩៣ ត្រីមាសទី ៤​ ឆ្នាំ២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច ថ្ងៃអង្គារ ទី៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច លេខ​​ ៩២ ត្រីមាសទី ៤​ ឆ្នាំ២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច ថ្ងៃអង្គារ ទី៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច លេខ​​ ៩១ ត្រីមាសទី ៤​ ឆ្នាំ២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច ថ្ងៃអង្គារ ទី៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច លេខ​​ ៩០ ត្រីមាសទី ៤​ ឆ្នាំ២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច ថ្ងៃពុធ ទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣
២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច លេខ​​ ៨៩ ត្រីមាសទី ៤​ ឆ្នាំ២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច ថ្ងៃពុធ ទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣
២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច លេខ​​ ៨៨ ត្រីមាសទី ៤​ ឆ្នាំ២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច ថ្ងៃពុធ ទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣
២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច លេខ​​ ៨៧ ត្រីមាសទី ៤​ ឆ្នាំ២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច ថ្ងៃពុធ ទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣
២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច លេខ​​ ៨៦ ត្រីមាសទី ៤​ ឆ្នាំ២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច ថ្ងៃពុធ ទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣
២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច លេខ​​ ៨៥ ត្រីមាសទី ៤​ ឆ្នាំ២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច ថ្ងៃពុធ ទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣
២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច លេខ​​ ៨៤ ត្រីមាសទី ៤​ ឆ្នាំ២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច ថ្ងៃពុធ ទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣
២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច លេខ​​ ៨៣ ត្រីមាសទី ៤​ ឆ្នាំ២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច ថ្ងៃពុធ ទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣
២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច លេខ​​ ៨២ ត្រីមាសទី ៤​ ឆ្នាំ២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច ថ្ងៃពុធ ទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣
២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច លេខ​​ ៨១ ត្រីមាសទី ៤​ ឆ្នាំ២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច ថ្ងៃពុធ ទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣
២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច លេខ​​ ៨០ ត្រីមាសទី ៤​ ឆ្នាំ២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច ថ្ងៃពុធ ទី៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣
២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច លេខ​​ ៧៩ ត្រីមាសទី ៤​ ឆ្នាំ២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច ថ្ងៃពុធ ទី៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣
២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច លេខ​​ ៧៨ ត្រីមាសទី ៤​ ឆ្នាំ២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច ថ្ងៃពុធ ទី៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣
២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច លេខ​​ ៧៧ ត្រីមាសទី ៤​ ឆ្នាំ២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច ថ្ងៃពុធ ទី៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣
២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច លេខ​​ ៧៦ ត្រីមាសទី ៤​ ឆ្នាំ២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច ថ្ងៃពុធ ទី៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣
២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច លេខ​​ ៧៥ ត្រីមាសទី ៤​ ឆ្នាំ២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច ថ្ងៃពុធ ទី៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣
២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច លេខ​​ ៧៤ ត្រីមាសទី ៤​ ឆ្នាំ២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច ថ្ងៃពុធ ទី៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣
២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច លេខ​​ ៧៣ ត្រីមាសទី ៤​ ឆ្នាំ២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច ថ្ងៃពុធ ទី៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣
២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច លេខ​​ ៧២ ត្រីមាសទី ៣​ ឆ្នាំ២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច ថ្ងៃពុធ ទី៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣
២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច លេខ​​ ៧១ ត្រីមាសទី ៣​ ឆ្នាំ២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច ថ្ងៃពុធ ទី៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣
២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច លេខ​​ ៧០ ត្រីមាសទី ៣​ ឆ្នាំ២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច ថ្ងៃពុធ ទី៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣
២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច លេខ​​ ៦៩ ត្រីមាសទី ៣​ ឆ្នាំ២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច ថ្ងៃពុធ ទី៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣
២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច លេខ​​ ៦៨ ត្រីមាសទី ៣​ ឆ្នាំ២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច ថ្ងៃពុធ ទី៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣
២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច លេខ​​ ៦៧ ត្រីមាសទី ៣​ ឆ្នាំ២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច ថ្ងៃសុក្រ ទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣
២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច លេខ​​ ៦៦ ត្រីមាសទី ៣​ ឆ្នាំ២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច ថ្ងៃសុក្រ ទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣
២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច លេខ​​ ៦៥ ត្រីមាសទី ៣​ ឆ្នាំ២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច ថ្ងៃសុក្រ ទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣
២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច លេខ​​ ៦៤ ត្រីមាសទី ៣​ ឆ្នាំ២០២៣

សៀវភៅរាជកិច្ច ថ្ងៃសុក្រ ទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣