សុន្ទរកថាទាំងស្រុងរបស់ ឯកឧត្តមកិត្តិទេសាភិបាលបណ្ឌិត នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភា នីតិកាលទី៧ នៃថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣

 

ទាញយកឯកសារ