អបអរសាទរសន្តិភាពខួបទី២០

២៩ ធ្នូ ១៩៩៨ - ២៩ ធ្នូ ២០១៨
6

ពិធីសម្ពោធវិមានអនុស្សាវរីយ៍នយោបាយ
ឈ្នះ ឈ្នះ
និងអបអរសាទរខួបលើកទី២០
នៃការបញ្ចប់សង្រ្គាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជា

ស្ថាបនិកសន្តិភាព
ស្ថាបនិកសន្តិភាព